Енергийна независимост и национална сигурност

 


Meханизъм за жалби

Meханизъм за жалби (за Общността)

"Мини Марица-изток" ЕАД има разработена процедура за разглеждане на всички жалби съгласно изискванията на ЕБВР, свързани с Проекта. Целта на тази процедура е да се регламентират ясни и работещи правила за взаимодействие между гражданите и служителите в администрацията на "Мини Марица-изток" ЕАД и да се подобри ефективността на комуникацията между страните.Тя определя реда и отговорностите за подаване, регистрация, обработка и отговаряне на заявки, жалби, предложения, доклади и запитвания до "Мини Марица-изток" ЕАД.

Процесът на подаване и разглеждане на жалби включва следните стъпки:

  • Всяко лице или институция има право да подава до ръководството на Мини Марица-изток” ЕАД жалба или сигнал до Ръководството,като имената на лицата или институциите трябва да бъдат пазени конфиденциално.
  • Молби, предложения и запитвания могат да постъпват в „Мини Марица-изток” ЕАД по обикновена и електронна поща, факс или на хартиен носител в Деловодството в Административната сграда, както и чрез четирите кутии, поставени в трите рудника и в Управлението на Дружеството. С цел по-ефективна комуникация, заявителят попълва утвърден от Изпълнителния директор формуляр на заявление - форма на жалба .Тази форма  ще е налична като (Приложение 4) в Плана за ангажиране на заинтересованите страни, както и на уебсайта на „Мини Марица-изток” ЕАД- http://www.marica-iztok.com/de/page/korporative-verantwortlichkeit-4-1.html
  • Независимо от вида, в който са подадени, молбите, жалбите, предложенията, сигналите и запитванията се регистрират в електронната деловодна система на Дружеството „Акстър - офис”, с уникален входящ номер и датата на постъпването им. Анонимни жалби и сигнали не получават отговор по очевидни причини, но независимо от това се разглеждат и се извършва проверка по тях. Ако се прецени като подходящо, резултатите от проверката се оповестяват.
  • Веднъж заведени в деловодната система на Дружеството, всички заявления се внасят в пощата на лицето за контакт, за запознаване, преценка и насочване към компетентните служители за съдействие или отговор чрез писмена резолюция, в срок от 3 дни.

  • След получаване на жалбата или сигнала, по препоръка на компетентния служител, Изпълнителният директор назначава комисия. В състава на комисията се включват служители, имащи отношение с предмета на жалбата. Комисията е длъжна да приключи своята проверка в срок от 20 дни, считано от датата на постъпване на жалбата.

  • Въз основа на констатациите и препоръките на Комисията, посочени в Протокол, в рамките на 5 дни се издава писмен отговор на жалбоподателя,ако жалбата не е анонимна. В случай че се установи, че жалбата е основателна, незабавно се предприемат мерки за прекратяване на установените незаконни действия, както и мерки за смекчаване на последиците от тях. При анонимен сигнал също се предприемат съответните мерки.

  • В случай на несъгласие с отговора на Комисията се прилага механизъм за обжалване. Редът за обжалване може да следва или йерархичния ред на управление на MMИ (т.е. Съвет на директорите,”Български енергиен холдинг” АД, Министерство на енергетиката, Министър-председател), или може да бъде насочен към Омбудсмана, Национално бюро за правна помощ , и др.Може да търси правата си по съдебен ред,чрез националните съдилища.

  • "Регистър на жалбите" се завежда и поддържа от отдел "Секретариат и комуникации" на "Мини Марица-изток" ЕАД - Административна сграда.