Енергийна независимост и национална сигурност

 


Кратко представяне и описание на МФ Козлодуй

Международен фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ (МФК) е създаден в подкрепа на дейностите по извеждане от експлоатация и намаляване негативните последици от ранното затваряне на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“.

 Съгласно Правилата на Фонда, от 13 юни 2000 година Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) администрира средствата от безвъзмездната помощ, отпускани от Донорите на Фонда за финансиране или съфинансиране чрез безвъзмездни помощи на подготовката и изпълнението на избрани проекти.

 Република България и Администраторът сключват Рамково споразумение на 15 юни 2001 година, което се отнася до дейностите на Фонда в тази Страна-реципиент с оглед създаването на рамка за управление на дейността на Фонда и осигуряването на безвъзмездни помощи  за изпълнение на Проектите с необходимите качества в Република България. Управлението на усвояването на средствата от българска страна се осъществява от Министерство на енергетиката (МЕ).

 МФК е създаден с цел управление на безвъзмездната помощ, отпусната от ЕК по Специална програма ФАР за намаляване на последиците от предсрочното извеждане от експлоатация на блокове на АЕЦ „Козлодуй” чрез финансиране и съфинансиране под формата на безвъзмездни помощи на подготовката и изпълнението  на избрани проекти, отнасящи се до осигуряването на техническа помощ и придобиването, монтажа и въвеждането в експлоатация  на оборудването, необходимо за подкрепа на извеждането  от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй” и мерките в енергийния сектор, произтичащи  от решението на Страната-реципиент за затваряне и извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”, които ще окажат помощ за необходимото преструктуриране, подобряване и модернизация на сектора за производство на енергия, преносния и разпределителния сектори, както и за повишаване на енергийната ефективност. Проектите се разпределят в следните две области:

  • Дейности за извеждане на блокове 1-4 от експлоатация (проекти в „ядрения” прозорец); и
  • Мерки, които произтичат от взетото решение за затваряне и извеждане от експлоатация на блокове 1-4, и които подпомагат необходимото преструктуриране, рехабилитация и модернизация на секторите производство, пренос и разпределение на енергия, както и повишаване на енергийната ефективност (проекти в „неядрения” прозорец).

 В съответствие с Правилата на МФК и Рамковото споразумение, Банката, в качеството й на Администратор на фонда, предоставя средства за финансиране или съфинансиране изпълнението на отделни проекти, след тяхното одобрение от Асамблеята на донорите (контрибуторите), в която решаващ глас има Европейската комисия, в качеството си на основен донор на МФК. Договорената безвъзмездна помощ от ЕС възлиза на 550 млн. евро. В допълнение, за периода 2010-2013 г. е договорена помощ от 300 млн. евро, от които 120 млн. евро за сектор „неядрена” енергетика. Отпуснатото финансиране за периода 2014-2020 г. е само за проекти в „ядрения” прозорец, пряко обвързани с извеждането от експлоатация на ядрени мощности. Към края на 2014 г. в сектор неядрена енергетика договорените средства в рамките на МФК, съгласно подписани 41 Споразумения за безвъзмездна помощ, възлизат на 394 млн. евро. В „неядрения” прозорец на МФК се финансират проекти, избрани от МЕ чрез проведени открити процедури за подбор от независим консултант, подкрепени от ЕБВР и одобрени от Асамблеята на контрибуторите. Проектите, изпълнявани в рамките на тези споразумения, са свързани с намаляване на отрицателните икономически, технически, екологични и социални последици от по-ранното извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”, а именно: енергийна ефективност в обществени сгради и улично осветление; рехабилитация на топлопреносни системи на общини; рехабилитация и разширение на националната електропреносна мрежа; рехабилитация на мрежи за електроразпределение и топлоснабдяване; газоснабдяване и пренос на природен газ; мерки, свързани с изпълнение на екологични изисквания; оползотворяване на възобновяеми енергийни източници и др., както и три кредитни линии. Мониторингът по изпълнението на проектите, финансирани от МФК, се осъществява от ЕБВР.

 

Източник: ЕБВР; Министерство на енергетиката; ММИ