Енергийна независимост и национална сигурност

 

Корпоративна отговорност

Корпоративната социална отговорност на „Мини Марица-изток” ЕАД е обвързана с ценностите за устойчиво развитие. За нас това е начина, по-който правим бизнес. Ние поемаме ангажименти, стремейки се да подобрим стандартите за работа, за социално развитие, опазване на околната среда, стандарта на живот на своите служители и обществото.

Нашата компания се отнася с отговорност към обществото и институциите не само на територията на областите, на които е разположено Източномаришкото находище, но и към всяка национална и благородна кауза.

Подкрепата си фокусираме върху проекти, свързани със здравеопазване, изкуство, спорт, опазване на културното и историческото наследство и др.

Подпомагане на младите хора

Приоритет в програмата за корпоративна социална отговорност на „Мини Марица-изток” ЕАД е подпомагането на младите хора. Тези инициативи повишават възможностите за успех и реализация на младите хора и им дават шанс за по-успешно бъдеще.

Традиционно подкрепяме провеждането на Детския етнофестивал „Децата на Балканите”, който предоставя възможност за творческа изява и развитие на младите таланти, стимулира развитието и потенциала на децата в извънучилищна среда, създава чувство за ангажираност и отговорност, като учи децата на взаимно уважение, толерантност и партньорство.

Подновяваме и обогатяваме фонда на читалищата и училищата в община Раднево с учебна и друга литература.

„Мини Марица-изток” ЕАД има последователна политика в образователната сфера. Провеждането на стажантски и учебно-екскурзионни практики на ученици и студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София, ежегодно подпомага развитието на студенти и млади специалисти. 

Дарителство

Дружеството ни подкрепя редица дарителски програми. Политиката е да се предлага ефективна и ненатрапчива подкрепа.

В традиция се превърна подкрепата ни за мисията на SOS Детски селища за създаване на семейства за нуждаещи се деца, за подпомагане формирането на тяхното бъдеще и участието им в развитието на местните общности. Като признаваме ролята на детето в своето собствено развитие, както и ролята на семейството, общността, държавата и другите доставчици на услуги, ние работим, за да намерим най-правилния път, а всяко дете и неговата неповторима индивидуалност.

Ежегодно подкрепяме благотворителната инициатива „Българската Коледа”.

ЕКОЛОГИЯ

Една от основните цели на дружеството е минимизиране на неблагоприятните въздействия от дейността след добива на въглища и чрез устойчиво развитие, превръщане на региона в по-зелен и привлекателен за живот. По възможност всяка пролет и есен, съвместно с представители на общините, на чиито територии е разположено находището на най-голямото дружество за открит въгледобив у нас, се прави залесяване. Изборът на дървесни видове се съобразява със специфичните условия за региона.

СПОРТ И ЗДРАВЕ

Спортуването подобрява психическото и физическото здраве като развива социалната отговорност и способностите за справяне с предизвикателствата. За „Мини Марица-изток” ЕАД е особено важно развитието на детския, масовия и професионалния спорт в региона. Компанията осигури част от финансирането на ремонта на осветителната инсталация и светлинното табло на стадион „Берое”, и изграждането на първата открита площадка за фитнес в парк „Аязмото” в Стара Загора. Подпомага се развитието на спортни клубове по баскетбол, футбол, борба, художествена гимнастика и шахмат в Раднево, Гълъбово и Стара Загора.

Рамков план за придобиване на земя и преселване

Рамков план за придобиване на земя и преселване е разработен от експертите на „Мини Марица-изток” ЕАД в съответствие със законодателството на Република България и според изискванията на Европейската банка за възстановяване и развитие. Съгласно Екологичната и социална политика на ЕБВР документът е публичен. Копия са предадени на община Раднево и кметството в с. Бели бряг, община Раднево. На хартиен носител „Рамковият план за придобиване на земя и преселване” е на разположение в деловодството на „Мини Марица-изток” ЕАД в гр. Раднево.

Етичен кодекс

Етичния кодекс определя и установява морално-етични норми, принципи и стандарти за поведението на работниците и служителите в „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Стратегия за управление на риска за периода 2023-2025 г. на „Мини Марица-изток“ ЕАД

МЕХАНИЗЪМ ЗА ЖАЛБИ (за Общността)

Процесът на подаване и разглеждане на жалби включва следните стъпки:

• Всяко лице или институция има право да подава до ръководството на Мини Марица-изток” ЕАД жалба или сигнал до Ръководството,като имената на лицата или институциите трябва да бъдат пазени конфиденциално.

• Молби, предложения и запитвания могат да постъпват в „Мини Марица-изток” ЕАД по обикновена и електронна поща, факс или на хартиен носител в Деловодството в Административната сграда на ММИ, както и чрез четирите кутии, поставени в трите рудника и в Управлението на Дружеството. С цел по-ефективна комуникация, заявителят попълва утвърден от Изпълнителния директор – формуляр на жалба от обществеността - Форма на жалба БГ. Тази форма е налична като (Приложение 4) в Плана за ангажиране на заинтересованите страни, както и на уебсайта на „Мини Марица-изток” ЕАД - http://www.marica-iztok.com/page/korporativna-otgovornost-4-1.html 

• Независимо от вида, в който са подадени, молбите, жалбите, предложенията, сигналите и запитванията се регистрират в електронната деловодна система на Дружеството „Акстър - офис”, с уникален входящ номер и датата на постъпването им. Анонимни жалби и сигнали не получават отговор по очевидни причини, но независимо от това се разглеждат и се извършва проверка по тях. Ако се прецени като подходящо, резултатите от проверката се оповестяват.

• Веднъж заведени в деловодната система на Дружеството, всички заявления се внасят в пощата на лицето за контакт, за запознаване, преценка и насочване към компетентните служители за съдействие или отговор чрез писмена резолюция, в срок от 3 дни.

• След получаване на жалбата или сигнала, по препоръка на компетентния служител, Изпълнителният директор назначава комисия. В състава на комисията се включват служители, имащи отношение с предмета на жалбата. Комисията е длъжна да приключи своята проверка в срок от 20 дни, считано от датата на постъпване на жалбата.

• Въз основа на констатациите и препоръките на Комисията, посочени в Протокол, в рамките на 5 дни се издава писмен отговор на жалбоподателя, ако жалбата не е анонимна. В случай че се установи, че жалбата е основателна, незабавно се предприемат мерки за прекратяване на установените незаконни действия, както и мерки за смекчаване на последиците от тях. При анонимен сигнал също се предприемат съответните мерки.

• В случай на несъгласие с отговора на Комисията, се прилага механизъм за обжалване. Редът за обжалване може да следва или йерархичния ред на управление на MMИ (т.е. Съвет на директорите, ”Български енергиен холдинг” АД, Министерство на енергетиката, Министър-председател). Жалбоподателят може да бъде насочен към Омбудсмана, Националното бюро за правна помощ и др. Може да търси правата си по съдебен ред, чрез националните съдилища.

• "Регистър на жалбите" се завежда и поддържа от отдел "Секретариат и комуникации" на "Мини Марица-изток" ЕАД - Административна сграда.