Енергийна независимост и национална сигурност

 


Информация за околната среда

С работата на откритите рудници винаги се свързва вмешателството в природата и жизненото пространство. Ето защо, добивът на въглища и рекултивацията на иззетите полета са еднакви по важност цели на Дружеството.

От гледна точка на околната среда, откритият добив на въглища е неразривно свързан с промяна в екологичното състояние на редица компоненти на околната среда – ландшафт, почвена и растителна покривка, атмосферен въздух и климат, повърхностни, и подземни води. Дружеството си дава сметка за своята отговорност пред бъдещите поколения и стриктно спазва всички екологични предписания и норми при воденето на минните работи, така че след приключване на добивната дейност плодородието и ландшафта да бъдат възстановени.

Дейността на „Мини Марица-изток“ ЕАД е съобразена с доклада по ОВОС (извършен през 1998 г.) и се осъществява по силата на договор за концесия от 2005 г. Контролът по провеждането на политиката за опазване на околната среда се осъществява от компетентните органи на Министерство на околната среда и водите .

Дружеството има издадени две Комплексни разрешителни – № 398-Н0/2010 г. и № 403-Н0/2010 г. за експлоатацията на насипища, на които се насипват производствени отпадъци от ТЕЦ и които са със статут на депа за неопасни отпадъци и е сертифицирано по ISO стандарти, като има изискващите се сертификати, издадени от „Тюф Рейнланд България” ЕООД.

Съгласно условията на Концесионният договор от 11 август 2005 г. за добив на подземни богатства в „Източномаришки въглищен басейн” между Концедента - Министерски Съвет на Република България и Концесионера – “Мини Марица-Изток” ЕАД, е поето задължение за извършване на мероприятия по опазване на околната среда, водите и живите ресурси в концесионната площ. Дружеството е длъжно (съгласно чл. 27 и чл. 30 от Концесионния договор) при осъществяване на минните работи да спазва всички действащи законови и подзаконови актове, норми и нормативи, регулиращи опазването на околната среда и водите, както и мерки за предотвратяване на земни свлачища, срутвания, ерозия и неконтролирани изливания на подпочвени води. Във всеки годишен работен проект одобрен от Министерството на енергетиката, се изготвя бюджет за дейности и разходи по рекултивация и биорекултивация, които трябва да се извършат през съответната година. Министерството на енергетиката е одобрило и проект за освобождаване на концесионната площ, ликвидация, рекултивация, включващ дейности и разходи за отстраняване на съоръжения, техническа и биологична рекултивация.

Компанията признава отговорността си за бъдещите поколения и стриктно спазва всички екологични изисквания и норми в минното дело, така че плодородието и пейзажа могат да бъдат възстановени след приключване на минната дейност.

Прилага се комплекс от мероприятия по опазването и възстановяването на околната среда във въгледобивния комплекс, по-важните от които са:

1) Събиране и депониране на хумусния почвен слой. Прилага се пред фронтовете на мините и насипните работи с оглед използването му за бъдещи рекултивации.

2) Техническа рекултивация и биологична рекултивация;

3) Екологосъобразно третиране на производствените отпадъци, генерирани от дейността на дружеството;

4) Стриктно спазване на изискванията, свързани с управлението на опасните отпадъци, в това число:

-          Отработени масла;

-          Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;

-          Оловни акумулаторни батерии;

-          Излезлите от употреба автомобилни гуми;

-          Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО);

-          РЕТ бутилки (Полиетилен терефталат бутилки);

-          Отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ).

5) Прилагане на мероприятия по пречистването на отпадъчните води и предотвратяване замърсяването на гравитиращите водни източници;

6) Комплекс от мероприятия по предотвратяване на локалните замърсявания чрез оросяване на транспортните артерии.

През юни, 2014 г. беше направена оценка относно социалното влияние и влиянието на околната среда на проекта към всички заинтересовани страни под формата на „Екологичен и социален одит и анализ”, извършен от фирмата “Мика Инвайрънментъл” (Mica Environmental Ltd.) за ЕБВР, в съответствие с Екологичната и социална политика на ЕБВР от 2008 г., за да се направи оценка на възможните негативни последствия на съществуващите съоръжения. Екологичният анализ показва, че „Мини Марица-изток” ЕАД спазва европейските Директиви за опазването на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (92/43/ЕО) и за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им (2006/118/ЕО). "Мини Марица-изток" ЕАД спазва духа на Директивата СЕВЕЗО на ЕС, която се занимава по-специфично с контрола на опасности от големи аварии на сушата, включващи опасни вещества. С помощта на своите кладенци за мониторинг по обекта се спазва режима на мониторинг, наложен на "Мини Марица-изток" ЕАД съгласно нейното разрешително.