Енергийна независимост и национална сигурност

 

Енергиен пазар

Комисията за енергийно и водно регулиране издаде на „Мини Марица – изток“ ЕАД Лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-480-15 от 20.10.2016 г., с която продължава правата на Дружеството да търгува с електрическа енергия.

Подготовката на „Мини Марица – изток“ ЕАД за участие в електроенергийния пазар започва още преди 10 години. Първата си Лицензия за търговия с електроенергия, Дружеството получава на 20 ноември 2006 година, издадена от ДКЕВР с решение № 1-213-15/ 20.11.2006г.

„Мини Марица-изток” ЕАД се снабдява с електрическа енергия от  борсов сегмент „Ден напред“ и сегмент „Двустранни договори“ чрез екраните “Auctions” и “Continuous trading”. Чрез използването на възможностите предлагани от „Българската независима енергийна борса“ ЕАД се реализират допълнителни икономии от участието на Дружеството в най-краткосрочния сегмент с физическа доставка „В рамките на деня“.

Електроснабдяването на „Мини Марица-изток” ЕАД се осъществява чрез собствена електроснабдителна мрежа на 110 kV, състояща се от 20 бр. електропроводи, с обща дължина 171 км и 16 подстанции на 110 kV. Съгласно Наредба № 8, регламентираща дейността на операторите на електроенергийната система, „Мини Марица-изток” ЕАД има делегирани права за автономно оперативно управление на мрежата, чрез изградената „Автоматизирана система за диспечерско управление” /АСДУ/.