Енергийна независимост и национална сигурност

 

Енергиен пазар

Комисията за енергийно и водно регулиране издаде на „Мини Марица – изток“ ЕАД Лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-480-15 от 20.10.2016 г., с която продължава правата на Дружеството да търгува с електрическа  енергия, с цел реализиране на икономии. Още по-голяма ефективност ще се осъществи чрез Лицензията, когато сделките на борсата ще започнат да се извършват в рамките на деня. В средата на 2017 година би трябвало да се реализират сделки на борсата с покупка и продажба на всеки час.
Подготовката на „Мини Марица – изток“ ЕАД за  участие в електроенергийния пазар започва още преди 10 години. Първата си Лицензия за търговия с електроенергия.   Дружеството получава на 20 ноември 2006 година, издадена  от ДКЕВР с  решение № 1-213-15/ 20.11.2006г. Чрез използването на възможностите предлагани от „Българската независима енергийна борса“ ЕАД се очаква реализирането на допълнителни икономии от участието на Дружеството в нея.

Електроснабдяването на Мини Марица-изток” ЕАД се осъществява чрез собствена електроснабдителна мрежа. Съгласно Наредба №8, регламентираща дейността на операторите на електроенергийната система, „Мини Марица-изток” ЕАД има делегирани права за автономно оперативно управление на мрежата чрез изградената „Автоматизирана система за диспечерско управление” /АСДУ/.