Енергийна независимост и национална сигурност

 

Екология

Добивът на въглища по открит способ неизбежно е съпроводен със значителна техногенна намеса в околната среда. Това налага своевременно, в хода на технологичния процес, възстановяване на нарушеното равновесие и формиране на нова среда, съобразена с екологичните изисквания.

За „Мини Марица-изток” ЕАД една от приоритетните задачи е опазването на околната среда. В Дружеството стриктно се спазва действащото законодателство в областта на опазването на околната среда, както и изискванията на Системата по околна среда в съответствие с доброволно приетия Стандарт ISO 14001-2004 - част от ИСУ.

Дружеството си дава сметка за своята отговорност пред бъдещите поколения и стриктно спазва всички екологични предписания и норми при воденето на минните работи, така че след приключване на добивната дейност плодородието и ландшафта да бъдат възстановени.

 

През 2016г. Комисия, назначена от Министъра на земеделието и горите, предстои да приеме терени на които е извършета техническа рекултивация  в предходни години на общо 685 дка за ССП (селскостопанско ползване). По този начин рекултивираните терении в Дружеството ще станат 46 364 дка в т.ч. 30 976 дка за земеделско и 15 088 дка за горско ползване. Тази комисия ще определи и нови площи за последваща рекултивация. Пред фронта на минните работи на територията на Дружеството са предвидени за събиране и съхранение за  последваща рекултивация около 1 100 000 м3 хумус.

 „Мини Марица-изток” ЕАД притежава две Комплексни разрешителни /КР/– № 398-Н0/2010 г. за експлоатацията на „Обединени северни насипища” и № 403-Н0/2010 г. за експлоатацията на „Насипище Медникарово”  на които се насипват производствени отпадъци от ТЕЦ и които са със статут на депа за неопасни отпадъци. През 2015 г. при стриктното спазване на условията в КР са насипани общо над 4 025 000 т. производствини отпадъци от ТЕЦ,  съвместно с 47136 000 куб. метра откривка.

 Управлението на отпадъците, генерирани от дейността на Дружеството като цяло, кореспондира с „Програма за управление дейностите по отпадъците на „Мини Марица-изток” ЕАД за периода 2011 г. – 2016 г.” През 2015 г. няма случаи на разливи или други аварии, свързани с непосредствена опасност за хората и околната среда.

Непрекъснат мониторинг се извършва и на изпусканите руднични води. При необходимост те се неутрализират схидратна вар, преди тяхното изпускане в гравитиращи водни обекти.

Съгласно действащата екологична нормативна база е въведена практика за разделно събиране на генерираните битови, строителни, производствени и опасни отпадъци с цел последващата им употреба или преработка. На лица и фирми, притежаващи съответните документи се предават отработените масла, излезли от употреба акумулатори и аумулаторни батерии, лумисцентни и др. лампи, старо електрическо и електронно обурудване, пластмаси, хартия и др.