Енергийна независимост и национална сигурност

 

Екология

Добивът на въглища по открит способ неизбежно е съпроводен със значителна техногенна намеса в околната среда. Това налага своевременно, в хода на технологичния процес, възстановяване на нарушеното равновесие и формиране на нова среда, съобразена с екологичните изисквания.

За „Мини Марица-изток” ЕАД, една от приоритетните задачи е опазването на околната среда. В Дружеството стриктно се спазват действащото екологично законодателство, както и изискванията на Системата по околна среда, в съответствие с доброволно приетия Стандарт ISO 14001-2015- част от Интегрирана система за управление.

Дружеството си дава сметка за своята отговорност пред бъдещите поколения и стриктно спазва всички екологични предписания и норми при воденето на минните работи, така че след приключване на добивната дейност, плодородието и ландшафта да бъдат възстановени.

До края на 2021 г., на територията на мините, са рекултивирани 46 610 дка нарушени земи,  в т.ч. 30 976 дка за земеделско и 15 088 дка за горско ползване.

Пред фронта на минните работи, до началото на октомври, 2021 година, е събран 252 000  м3 хумус.

На територията на Дружеството са предвидени за събиране и съхранение за последваща рекултивация около 600 000 м3 хумус.

„Мини Марица-изток” ЕАД притежава две Комплексни разрешителни /КР/– № 398-Н0/2010 г., за експлоатацията на „Обединени северни насипища” и № 403-Н0/2010 г., за експлоатацията на „Насипище Медникарово”,  на които се насипват производствени отпадъци от ТЕЦ и които са със статут на депа за неопасни отпадъци. През деветмесечието на 2021 г., при стриктно спазване на условията в Комплексното разрешително, са насипани 2 500 000 т. производствени отпадъци от ТЕЦ,  съвместно с 25 000 000 куб. метра откривка.

 Управлението на отпадъците, генерирани от дейността на Дружеството като цяло, кореспондира с „Програма за управление дейностите по отпадъците на „Мини Марица-изток” ЕАД, за периода 2021 г. – 2026 г.” През 2021 г. няма случаи на разливи или други аварии, свързани с непосредствена опасност за хората и околната среда.

Непрекъснат мониторинг се извършва и на изпусканите руднични води. При необходимост те се неутрализират схидратна вар, преди тяхното изпускане в гравитиращи водни обекти.

Съгласно действащата екологична нормативна база, е въведена практика за разделно събиране на генерираните битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, с цел последващата им употреба или преработка. На лица и фирми, притежаващи съответните документи се предават отработените масла, излезли от употреба акумулатори и аумулаторни батерии, луминесцентни и др. лампи, старо електрическо и електронно обурудване, пластмаси, хартия и др., на база сключени договори.