Енергийна независимост и национална сигурност

 

СЪОБЩЕНИЕ за поверителност - КЛИЕНТИ

 

 

Защитата на личните данни и гарантирането на тяхното законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване са приоритет за „Мини Марица-изток“ ЕАД.

С настоящото уведомление Ви предоставяме информация за това какви лични данни събираме и начина на тяхното обработване в съответствие с принципите и изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).

 

Администратор на лични данни.

Личните данни се обработват от:

            „Мини Марица-изток“ ЕАД

гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13

Централа: +359 417/ 833 05; +359 417/ 825 75, Факс: +359 417 826 05http://www.marica-iztok.com  

e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com

           

            Нашите Длъжностни лица, отговорни за защита на личните данни са:

Светла Николова и Тонка Курашева

гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13

Централа: +359 417 833 05; +359 417 825 75, вътр.4087, 4340

ел. поща: zld@marica-iztok.com

 

Лични данни, които обработваме.

           „Мини Марица-изток“ ЕАД обработва следната информация за Вас:

- Име, презиме и фамилия;

- ЕГН;

- номер на лична карта, дата и орган на издаване, валидност;

- данни за контакт: електронна поща и телефон;

- адрес;

- номер на кредитна и дебитна карта, номер на банкова сметка;

 

Цели, за които обработваме личните Ви данни.

Личните Ви данни ще бъдат използвани за целите на:

- сключване и изпълнение на договор;

- осъществяване на контакт с доставчика с оглед потвърждение и уточняване на детайли за доставка на стоката;

- осчетоводяване на получени плащания;

- гарантиране на мрежова и информационна сигурност.

Основания за обработване на личните Ви данни.

Обработваме Вашите данни на следните правни основания:

- съгласие;

- сключване или изпълнение на договор;

- изпълнение на законово задължение;

- легитимен интерес, в случаите, в които обработваме лични данни за целите на осигуряване и поддържане на информационна и мрежова сигурност.

 

Разкриване и предаване на лични данни.

При спазване на достатъчни технически и организационни мерки за сигурност и при необходимост може да предоставим Ваши лични данни на следните категории получатели:

- доставчици на логистични и куриерски услуги;

- държавни органи – само в случаите, определени със закон, или по тяхно писмено мотивирано искане.

 

Срок за съхранение на личните Ви данни.

„Мини Марица-изток“ ЕАД съхранява лични данни само докато същите са необходими за целите на обработването, а именно:

- личните данни, обработвани на основание съгласие – за срока, посочен в него, или до оттеглянето му;

- личните данни, обработвани във връзка със сключването и изпълнението на договора – за срок до 5 години, считано от датата на сключване на договора;

- личните данни, обработвани във връзка с изпълнение на законово задължение – за срока, посочен в закона;

- личните данни, обработвани във връзка с легитимен интерес – до подаване на възражение, ако същото е основателно.

 

Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни.

Вие имате следните права във връзка с обработването на личните Ви данни:

- Право на информация – да получите цялата информация, съдържаща се в настоящото Съобщение за поверителност.

- Право на достъп – да получите потвърждение от „Мини Марица-изток“ ЕАД дали обработва личните Ви данни и да получите достъп до данните си, включително безплатно копие от тях, освен ако искането Ви е прекомерно и повтарящо се.

- Право на коригиране – да поискате от „Мини Марица-изток“ ЕАД да коригира неточни, непълни или неактуални лични данни, коитo се отнасят до Вас.

- Право на изтриване – да поискате от „Мини Марица-изток“ ЕАД да изтрие Ваши лични данни, когато повече не са необходими за посочените по-горе цели, ако бъде установено незаконосъобразно обработване на личните данни, ако оттеглите съгласието си за лични данни, които се обработват на това основание, или подадете основателно възражение срещу обработването на основание легитимен интерес.

- Право на ограничаване на обработването – да поискате от „Мини Марица-изток“ ЕАД да ограничи обработването на личните Ви данни, когато оспорвате точността на личните си данни, за срок, който позволява на „Мини Марица-изток“ ЕАД да провери точността на данните;

- Право на възражение – в случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на това основание.

- Право на преносимост – имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

- Право за оттегляне на съгласие – в случаите, в които Вие сте дали съгласието си за обработване на личните Ви данни, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди то да бъде оттеглено. След оттегляне на съгласието „Мини Марица-изток“ ЕАД няма да обработва повече Ваши лични данни и ще ги изтрие.

- Право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни до Комисията за защита на личните данни на имейл kzld@cpdp.bg или на адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

За да упражните правата си, следва да подадете заявление по пощата или в деловодството на управлението на дружеството,или се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните.

 

Предоставянето на Вашите лични данни има доброволен характер или е задължително, ако има законово основание. Ако данните не бъдат предоставени не бихме могли да обработим плащане, съобразно изискванията на Закона за счетоводството, да сключим договор и др.

 

Сигурност на личните данни.

С цел да гарантираме сигурност на личните Ви данни и да ги предпазим от загуба, промяна, унищожаване и неоторизиран достъп, сме осигурили редица мерки за сигурност. Мерките са непрекъсното в процес на актуализация, като съобразяваме динамичното развитие на технологиите и на различните видове заплахи.

 

Допълнителна информация.

За получаване на допълнителна информация относно обработването на личните Ви данни можете да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните.