Енергийна независимост и национална сигурност

 

Работна среща на комисари от КЕВР в „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 11.03.2016

Първа работна среща между представители на Комисията за енергийно и водно регулиране и ръководството на "Мини Марица-изток" ЕАД се състоя в управлението на въгледобивното дружество на 10 март 2016 г. Заместник изпълнителният директор Димитър Чолаков запозна комисарите с проблемите, възникнали в Дружеството през миналата година в резултат на надпланово производство на въглища и финансовата ликвидност. Намеренията на ръководството на Дружеството за следващия тригодишен период бяха подробно разисквани тъй като те пряко влияят върху стабилността на работата на целия енергиен комплекс Марица Изток. Специалистите от КЕВР получиха най-подробна представа за направленията на товаропотоците от рудниците на "Мини Марица-изток" към съответните топлоелектрически централи и възможните количества електроенергия, които могат да се произведат от тези количества въглища. Разисквани бяха и въпроси и предложения, поставени от специалистите от Световната банка, относно възможностите на "Мини Марица-изток" за подаване на въглища към ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток III" и отражението на цената на електроенергията, произведена от тях върху регулирания пазар. Коментирани бяха и въпроси, свързани с лицензията на "Мини Марица-изток" за търговия с електроенергия, възможностите за участие на Дружеството в Енергийната борса, предимствата и евентуалните проблеми на "Мини Марица-изток" като сериозен консуматор на електроенергия. Устойчивото развитие на рудниците изисква реализирането на мащабни инфраструктурни проекти, чиято стойност се изчислява на милиони левове. В този смисъл новината, че е избран Консорциум с участието на J. P. Morgan Secutities да предостави до 650 млн. евро заем на "Български енергиен холдинг" е обнадеждаваща за нас, коментира заместник изпълнителния директор на "Мини Марица-изток" Димитър Чолаков. Това ще даде възможност на Мините да получат забавените си плащания от топлоелектрическите централи в комплекса, допълни той. Съгласно закона за енергетиката КЕВР не регулира цената на въглищата, но нека да си дадем сметка, че "Мини Марица-изток" са първи по веригата на електропроизводството в комплекса и трябва сериозно да се анализират и отчетат техните възможности да снабдяват с въглища централите в района, изтъкна членът на КЕВР Евгения Харитонова. След разговорите с ръководството на Дружеството комисарите изявиха желание, въпреки неблагоприятните метеорологични условия да се запознаят на място с работата на тежкото минно оборудване. 

от дясно на ляво: Ивайло Александров, член на КЕВР; Евгения Харитонова, член на КЕВР; Димитър Чолаков, заместник изпълнителен директор на "Мини Марица-изток" ЕАД; Владко Владимиров, член на КЕВР; Александър Йорданов, член на КЕВР

на снимката от дясно на ляво: Ивайло Александров, член на КЕВР; Евгения Харитонова, член на КЕВР; Димитър Чолаков, заместник изпълнителен директор на "Мини Марица-изток" ЕАД; Владко Владимиров, член на КЕВР; Александър Йорданов, член на КЕВР