Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обявление за отдаване под наем на помещения за офис, гр. Раднево

Публикувано на 08.06.2016

На основание на Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в Протокол № 12-2016/04.05.2016 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия:

  1.    Описание на обекта и начална тръжна цена:

Отдаване под наем на помещения за офис, с обща площ от 52.77 кв.м, представляващи самостоятелно обособени помещения за офиси, разположени на втория етаж на бл.56, ул. „Георги Димитров” № 10, гр. Раднево както следва: офис 12,95 кв.м; офис 12,58 кв.м; тераса с площ от 12,09 кв.м.; архив 4,00 кв.м. и ½ идеални части от коридор 18,30 кв.м. и тоалетна 4,00 кв.м.

1.1.            Начална тръжна месечна наемна цена както следва:

-                340.00 лв. без ДДС

1.2.            Срок за отдаване под наем на имота:  3 (три) години.

2.         Вид на търга:

2.1.      Търг с тайно наддаване. Открито заседание.

3.         Начин на плащане:

3.1.            Плащането на месечната наемна цена се извършва ежемесечно в срок до 10–то число на текущия месец срещу издадена фактура.

3.2.            Плащането се извършва по банков път, по посочената от Наемодателя банкова сметка.

3.3.            Предложената от участника /- ите/месечна наемна цена не може да бъде по-ниска от обявената началната тръжна цена.

4.         Размер на депозита:

4.1.            Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10 % от  обявената начална тръжна цена.

4.2.            Внесеният депозит на спечелилия участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на договора, като депозитът /гаранцията/ се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска. На всички останали участници депозитът се възстановява в 30 дневен срок след сключване на договор.

4.3.           Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:

                Банка: „Общинска банка” АД, клон гр. Раднево

                BIC:SOMBBGSF, IBAN: BG32 SOMB 9130 1035 8201 01

4.4.      Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга но отказал да сключи договор в 14- дневен срок, не подлежи на връщане.

5.         Място, ден и час за провеждане на търга:

5.1.            Търгът ще се проведе на 20.06.2016 г.,от 13,00 часа, в Заседателна зала – партер, “Мини Марица Изток” ЕАД – гр.Раднево.

6.         Размер  на таксата за  тръжната документация:

6.1.            Цена на документацията – 20,00 лв., без ДДСТръжната документация се получава от отдел “Инвестиции”, звено: „ Недвижима собственост“ в Управлението на “Мини Марица Изток” ЕАД – гр.Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството - партер.

6.2.            Краен срок за закупуване на документацията – 10,30 часа на 20.06.2016 г.

6.3.            Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11,30 часа на 20.06.2016 г.

6.4.            Място на подаване на заявление за участие- регистратура ет.6, стая 609 в Управлението на „Мини Марица-Изток“ ЕАД гр. Раднево

7.         Ден и час за провеждане на повторен търг:

7.1.            В случай, че на търга не се яви нито един участник, търгът ще се проведе повторно на 30.06.2016г., от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

8.         Изисквания към участниците: 

8.1.         Участниците представят следните документи:

8.1.1.      Подписано заявление по образец.

8.1.2.      Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик поставен в плика с общото заявление.

8.1.3.      Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата.

8.1.4.      Документза внесен депозит за участие в размера посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.

8.1.5.      Удостоверение за вписване в ТР при АП с посочване на ЕИК, ако участника е юридическо лице, за физически лица – лични данни.

8.1.6.      Декларация за оглед – по приложен образец.

8.1.7.      Нотариално заверено пълномощно, в случай че документите за участие в търга са подписани от пълномощник

8.2.         Попълнен и подписан на всяка страница проект на договор.

8.3.         Огледът се извършва след публикацията на обявлението след предварителна заявка съгласувана с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9.         Характеристики на обекта и други условия:

Обектите са разположени на втория етаж от пететажна масивна жилищна сграда, бивше общежитие „Гео Милев“, находяща се в гр. Раднево. Офисите са с излаз към главната улица на града, на удобно място за търговска, застрахователна,  адвокатска и др. дейност. Сградата е масивна монолитна конструкция. Функциониращи Ел. и ВиК инсталации. По желание на кандидат – наемателите,  помещенията могат да бъдат отдадени под наем с наличното в тях офис оборудване: бюра, секции и столове.

9.1.            Наемателят трябва да използва имота по предназначение.

  1.   КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

10.1.     Критерият за оценка на офертите е: най-висока предложена месечна наемна цена, в лева, без включен ДДС.

11.       Други условия:

11.1.        Всяка година месечната наемна цена се увеличава с индекса на инфлация.

11.2.        Всички разходи за ток, вода и др. са за сметка на наемателя.

  1.  Регистрационен номер на търга: НС-05-2016

Допълнителна информация:

тел: 0417/ 8 33 04 – вътр. 31-19; 31-86 Деница Илева; 31-17 Ивелин Мендров