Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване, гр. Раднево и с. Пет могили

Публикувано на 23.11.2016

На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.11 и Заповед № РД – 09 – 470/16.09.2016г., обявява провеждане на търг с рег. № НС-19-2016 , при следните условия:
1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА.

1.1. Отдаване под наем на поземлени имоти или части от тях, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землищата на гр. Раднево, община Раднево и с. Пет могили, община Нова Загора с обща площ от 591,084 дка описани, както следва:
 Част от поземлен имот с № 000668 по Картата на възстановената собственост на землище с. Пет могили, община Нова Загора – обработваема площ от 96,622 дка /деветдесет и шест декара и шестстотин двадесет и два кв. м./
 Поземлени имоти или части от тях с №№ 72.26, 236.14, 236.15, 236.18, 236.19 по кадастрална карта на гр. Раднево, община Раднево – обработваема площ от 494,462 дка /четиристотин деветдесет и четири декара и четиристотин шестдесет и два кв. м./
Точното идентифициране и местонахождение на площите е посочено в Схема №№ 1, 2 към тръжната документация.

1.2. Начална тръжна цена в размер на 23 643,36 лева /двадесет и три хиляди шестстотин четиридесет и три лева и тридесет и шест стотинки/, без включен ДДС.
1.3. Срок за отдаване под наем на имотите - 5 години, считано от 01.10.2016г.
2. ВИД НА ТЪРГА.
Търг с тайно наддаване. Открито заседание.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Плащането на годишната наемна цена ще се извършва два пъти годишно, като първата вноска е в срок до 30-ти май на текущата стопанска година, а втората до 30-ти септември, в края на съответната стопанска година, срещу фактура издадена от НАЕМОДАТЕЛЯ.

4. РАЗМЕР НА ДЕПОЗИТА.

4.1. Депозитът за участие в търга е под формата на парична сума в размер на 10% от обявената начална тръжна наемна цена.
4.2. Депозитът на спечелилият участник в търга се трансформира в гаранция за изпълнение на Договора за наем, като депозитът (гаранцията) се възстановява, чрез приспадането му от последната наемна вноска, а за всички останали участници депозитът се връща в 30 – дневен срок след сключване на Договора.
4.3. Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка:
„Мини Марица – Изток“ ЕАД
BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG32 SOMB 9130 1035 8201 01
Банка: „Общинска банка” АД
4.4. Депозитът на участник, отказал се след регистрация не подлежи на връщане. Депозит на участник, спечелил търга, но отказал да сключи договор в 14- дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, не подлежи на връщане.
4.5. При отказ на участник, спечелил търга се предлага сключването на договор с кандидата, класиран на второ място. В случай, че същият откаже да сключи договор в 14 – дневен срок, от получаването на известието за класиране и предложението за наемане на площта, се изпълняват условията по точка 4.4 и се насрочва нов търг.

5. МЯСТО, ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА.

Търгът ще се проведе на 13.12.2016г. от 13.00 часа, в Заседателна зала-партер, в сградата на “Мини Марица-Изток” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13.

6. РАЗМЕР НА ТАКСАТА ЗА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ПОДАВАНЕ.

6.1. Цена на документацията – 20.00 лв. без включен ДДС. Тръжната документация се получава от звено “Недвижима собственост”, отдел „Инвестиции” в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево, срещу представен документ за платена такса. Таксата се заплаща в касата на Дружеството – партер или по банков път.
6.2. Краен срок за закупуване на документацията – 11.00 часа на 13.12.2016г.
6.3. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга – 11.40 часа на 13.12.2016г.
6.4. Място на подаване на заявление за участие – регистратура ет. 6, стая № 609 в Управлението на “Мини Марица-Изток” ЕАД – Раднево.

7. ДЕН И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ.

7.1. В случай, че на търга не се яви нито един кандидат, търгът ще се проведе повторно на 20.12.2016г. от 13.00 часа в Управлението на Дружеството.

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

8.1. Участниците представят следните документи:
- Подписано заявление по образец.
- Ценово предложение – в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в плика с общото заявление.
- Документ за закупена тръжна документация за участие – копие, заверено от кандидата.
- Документ за внесен депозит за участие в размера, посочен в т. 4 - заверено от кандидата копие.
- Копие от Удостоверение за актуална (към датата на представяне на заявлението) съдебна регистрация или копие на Удостоверение за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията с посочване на ЕИК, ако кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице /ако участникът е физическо лице – посочват се данни по лична карта/.
- Копие от Удостоверение за налична банкова сметка на кандидата, издадена от съответния банков клон /във връзка с евентуалното връщане на депозита/.
- Декларация, че към датата на провеждане на търга, участникът няма финансови задължения към „Мини Марица – Изток” ЕАД и не е свързано лице по смисъла на & 1, т.1,2,3 и 4 от ДР на Търговски закон с наемодателя.
8.2. Всички документи трябва да отговарят на изискванията на Наемодателя, посочени в тръжната документация. Липсата на някой от изброените документи е основание за отстраняване на участника.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Оглед на имотите, предмет на търга, се извършва при поискване от потенциалните участници в търга, като конкретната дата и час на огледа се уговаря с лицето за контакти от страна на Наемодателя.

10. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ТЪРГА НС-19-2016.

Лице за контакти и допълнителна информация: тел: 0417/ 8-33-05, вътр. 32-51, Екатерини Ралева.