Енергийна независимост и национална сигурност

 

Актуално

 Резултати от проведеното самооценяване за качеството за 2017 г. 

За 2017 година резултата от самооценяването е общ брой точки - 86,55, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в ЦПО „Марица – изток”, като ДОБРО, т.е постигнато трето ниво от възможните четири.

За 2018 година комисията по осигуряване на качеството разработи годишния план-график, съдържащ дейностите по самооценяването, анализира резултатите от доклада за 2017 година и предложи приоритети в работата на ЦПО да бъдат:

 • Усъвършенстване на административното обслужване в посока по-голяма коректност и вежливост от страна на експертите;
 • Проучване на изискванията и процедурите  за предоставяне на възможност за валидиране на знания, умения и компетентности на лица, навършили 16 г.
 • Работа в посока повишаване дела на преподавателите, които имат достатъчни умения при планиране на учебната си дейност, които проявяват гъвкавост и творчество и разбират необходимостта от промени в плановете си, за да отговарят на нуждите на отделни курсисти или група от тях.
 • Необходимо е усъвършенстване на техниките на оценяване;
 • Критериите за оценяване са точно и ясно формулирани, но е желателно по-голям процент от  преподаватели да разбират необходимостта от това и да запознават курсистите с тях.
 • По-дейно участие на ЦПО в разработване и класиране в проекти с европейско и международно финансиране.
 • Да се повиши относителният дял на реализираните на пазара на труда лица.
 • Да се повиши степента на удовлетвореност на работодателите от знанията, уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост.

Актуална информация за организираните курсове в първото полугодие на 2018 г. 

 • Минен техник

спец. Добивни и строителни минни технологии

Входното ниво на кандидатите: завършено средно образование.

* Обучението по горе описаните професии се провежда по учебен план и учебни програми за придобиване на III степен на професионална квалификация. На успешно завършилите се издава Свидетелство за професионална квалификация – трета степен.

 • Механик минни машини - ГТЛ

Входно ниво на кандидатите: завършено средно специално образование (или завършена IIIта квалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:

-          Механизация на минните предприятия;

-          Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството;

-          Технология на машиностроенето – студена обработка

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

 • Машинист многокофов багер

Входно ниво на кандидатите: завършено средно специално образование (или завършена IIIта квалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:

-          Разработване на полезни изкопаеми;

-          Технология на открития добив;

-          Добивни и строителни минни технологии;

-          Минно строителство;

-          Минна електромеханика;

-          Автоматизация на производството;

-          Електрически централи и мрежи;

-          Електрически машини и апарати;

-          Електроснабдяване и електрообзавеждане на производството;

-          Електроенергетика;

-          Механизация на минните предприятия;

-          Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството;

-          Технология на машиностроенето – студена обработка

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

 • Машинен оператор транспортно-технологична машина – ГТЛ
 • Машинен оператор вулканизиране на каучукови изделия – ГТЛ
 • Водач на електрокар и мотокар

Входно ниво на кандидатите: завършено средно образование.

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

 • Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с.
 • Машинист на булдозер с мощност на двигателя над 200 к.с.
 • Машинист на еднокофов багер
 • Машинист на челна товарачна машина

Входно ниво на кандидатите: завършено средно образование и валидно свидетелство за управление на МПС.

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

 Молби за всички курсове се приемат от Експертите обучение и квалификация  по клоновете на Дружеството, както следва:

 • Рудник „Трояново – 1”, с. Трояново, инж. Снежана Мухтарова – 0884116442;
 • Рудник „Трояново – север”, с. Ковачево, Катя Желязкова – 0888166505;
 • Рудник „Трояново – 3”, с. Медникарово, инж. Динко Динев – 0884116443
 • Управление, Анелия Милева – 0887401144;
 • Управление, инж. Жанета Тенева, ръководител ЦПО – 0884116455.

 

     До края на 2017 година предстои организиране на следните курсове:

 

 • Оператор на пулт за управление и свръзка

Входно ниво:Завършено средно специално образование (или IIIта квалификационна степен), завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:

  • Разработване на полезни изкопаеми;

  • Технология на открития добив;

  • Добивни и строителни минни технологии;

  • Минно строителство;

  • Минна електромеханика;

  • Автоматизация на производството;

  • Електрически централи и мрежи;

  • Електрически машини и апарати;

  • Електроснабдяване и електрообзавеждане на производството;

  • Електроенергетика;

  • Механизация на минните предприятия;

  • Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството;

  • Технология на машиностроенето – студена обработка

    

 • Машинен оператор транспортно-технологична машина – ГТЛ

Входно ниво:Завършено средно образование.

 

 • Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с.

Входно ниво:Завършено средно образование и валидно свидетелство за управление на МПС.

 

 • Машинист на булдозер с мощност на двигателя над 200 к.с.

Входно ниво:Завършено средно образование, валидно свидетелство за управление на МПС и правоспособност по професията „Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с.”

 

 

Заявления за записване за курсовете се приемат от Експертите обучение и квалификация по клоновете на Дружеството, както следва:

 • Рудник „Трояново – 1”, с. Трояново, инж. Снежана Мухтарова – 0884116442;

 • Рудник „Трояново – север”, с. Ковачево, Катя Желязкова – 0888166505;

 • Рудник „Трояново – 3”, с. Медникарово, инж. Динко Динев – 0884116443

 • Управление, Анелия Милева – 0887401144;

 • Управление, инж. Жанета Тенева, ръководител ЦПО – 0884116455.

   

Пред първото полугодие на  2017 година предстои организиране на следните курсове:

• Машинен техник,
спец. Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството
• Минен техник
спец. Добивни и строителни минни технологии
Входното ниво на кандидатите: завършено средно образование.
* Обучението по горе описаните професии се провежда по учебен план и учебни програми за придобиване на III степен на професионална квалификация.

• Оператор на пулт за управление и свръзка;
Забележка: За горе описаните професии се изисква завършено средно специално образование (или завършена IIIта квалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:
- Разработване на полезни изкопаеми;
- Технология на открития добив;
- Добивни и строителни минни технологии;
- Минно строителство;
- Минни електромеханика;
- Автоматизация на производството;
- Електрически централи и мрежи;
- Електрически машини и апарати;
- Електроснабдяване и електрообзавеждане на производството;
- Електроенергетика;
- Механизация на минните предприятия;
- Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството;
- Технология на машиностроенето – студена обработка


 Машинист на разтоварна стрела;
Входно ниво на кандидатите: завършено средно специално образование (или завършена IIIта квалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:
- Разработване на полезни изкопаеми;
- Технология на открития добив;
- Добивни и строителни минни технологии;
- Минно строителство;

• Машинен оператор транспортно-технологична машина – ГТЛ;
• Машинен оператор вулканизиране на каучукови изделия – ГТЛ;
• Водач на електрокар и мотокар
Входно ниво на кандидатите: завършено средно образование.

 Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с.;
• Машинист на булдозер с мощност на двигателя над 200 к.с.;
• Машинист на еднокофов багер;
• Машинист на челна товарачна машина;
Входно ниво на кандидатите: завършено средно образование и валидно свидетелство за управление на МПС.

Молби за всички курсове се приемат от Експертите обучение и квалификация  по клоновете на Дружеството, както следва:
• Рудник „Трояново – 1”, с. Трояново, инж. Снежана Мухтарова – 0884116442;
• Рудник „Трояново – север”, с. Ковачево, Катя Желязкова – 0888166505;
• Рудник „Трояново – 3”, с. Медникарово, инж. Динко Динев – 0884116443
• Управление, Анелия Милева – 0887401144;
• Управление, инж. Жанета Тенева, ръководител ЦПО – 0884116455.

КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
В ЦПО „МАРИЦА-ИЗТОК”

 ЦПО „Марица-изток” разработи вътрешната си система за осигуряване на качеството при условия и ред, определени  в „Наредба № 2 на МОН от 08.09.2015г. за осигуряването на качеството на професионалното образование и обучение”.
Вътрешната система за осигуряване на качеството в ЦПО „Марица-изток” е съвкупност от взаимосвързани действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото професионално обучение и резултатите от него в съответствие с Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификации по професии, за които ЦПО „Марица-изток” притежава лицензия и по които провежда професионално обучение и в съответствие на действащото законодателство.
Със заповед на Изпълнителния директор са определени:
- Отговорник по качеството - отговарящ за функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството;
- Комисия по осигуряване на качеството, която разработва правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и годишния план-график съдържащ дейностите по самооценяването групирани по критериите в приложение № 2 от „Наредба № 2 на МОН от 08.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение”.
В указаните срокове в ЦПО „Марица-изток” бе проведено самооценяване за 2016 г. по 33 критерия, разпределени в три области, както следва:
Област I – Достъп до професионално образование и обучение;
Област II – Придобиване на професионална квалификация;
Област III – Реализация на лицата придобили професионална квалификация.
Показателите към всеки критерии са количествени и/или качествени и определят равнището на качеството по съответния критерий. Критериите се оценяват с точки, като максималният общ брой точки по всички критерии е 100. Максималният брой точки за всеки критерии се разпределя по показатели в четири равнища на оценяване.
Постигнатото качество при извършваните обучения по професии, се определя чрез крайна оценка, която се формира от сбора от получените точки по всички критерии.
Крайната оценка на постигнатото качество може да е със следните количествени и качествени равнища:
• Отлично – при крайна оценка от 91 до 100 точки;
• Добро  – при крайна оценка от 66 до 90 точки;
• Задоволително – при крайна оценка от 46 до 65 точки;
• Незадоволително – при крайна оценка до 45 точки включително;
Оценяването дава възможност за сравнителен анализ по години за нивото на провежданите обучения по конкретни професии.
Самооценяването се провежда по процедури, утвърдени от Изпълнителния директор.

За 2016 година резултата от самооценяването е общ брой точки – 87.50, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в ЦПО „Марица – изток”, като ДОБРО, т.е   постигнато трето ниво от възможните четири. Изготвеният доклад е приет на заседание на УМС и представен в Националната агенция за професионално образование и обучение, гр. София.
За 2017 година комисията по осигуряване на качеството разработи годишен план-график съдържащ дейностите по самооценяването, анализира резултатите от доклада за 2016 година и предложи приоритети в работата на ЦПО за годината да бъдат:
• Усъвършенстване на административното обслужване в посока по-голяма коректност и вежливост от страна на експертите;
• Проучване на изискванията и процедурите  за предоставяне на възможност за валидиране на знания, умения и компетентности на лица, навършили 16 г.;
• Работа в посока повишаване дела на преподавателите, които имат достатъчни умения при планиране на учебната си дейност, които проявяват гъвкавост и творчество и разбират необходимостта от промени в плановете си, за да отговарят на нуждите на отделни курсисти или група от тях;
• Усъвършенстване на техниките на оценяване;
• Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване и работа в посока по-голям процент от  преподаватели да разбират необходимостта от това и да запознават курсистите с тях;
• По-дейно участие на ЦПО в разработване и класиране в проекти с европейско и международно финансиране;
• Повишаване на  относителният дял на реализираните лица на пазара на труда;
• Повишаване на  степента на удовлетвореност на работодателите от знанията, уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост.

До края на 2016 г. предстои организирането на следните курсове:

 

 • Машинист на разтоварна стрела;
 • Оператор на пулт за управление и свръзка;

Забележка: За гореописаните професии се изисква завършено средно специално образование (или завършена IIIта квалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:

-          Разработване на полезни изкопаеми;

-          Технология на открития добив;

-          Добивни и строителни минни технологии;

-          Минно строителство;

-          Минна електромеханика;

-          Автоматизация на производството;

-          Електрически централи и мрежи;

-          Електрически машини и апарати;

-          Електроснабдяване и електрообзавеждане на производството;

-          Електроенергетика;

-          Механизация на минните предприятия;

-          Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството;

-          Технология на машиностроенето – студена обработка

 

 • Машинен оператор транспортно-технологична машина – ГТЛ;
 • Машинен оператор вулканизиране на каучукови изделия – ГТЛ;

Забележка: За гореописаните професии се изисква завършено средно образование.

 

 • Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с.;
 • Машинист на булдозер с мощност на двигателя над 200 к.с.;
 • Машинист на еднокофов багер;
 • Машинист на челна товарачна машина;

Забележка: За гореописаните професии се изисква завършено средно образование и валидно свидетелство за управление на МПС.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Молби за всички курсове се приемат от Експертите обучение и квалификация  по клоновете на Дружеството, както следва:

 •          Рудник „Трояново – 1”, с. Трояново, инж. Снежана Мухтарова – 0884116442;
 •          Рудник „Трояново – север”, с. Ковачево, Катя Желязкова – 0888166505;
 •          Рудник „Трояново – 3”, с. Медникарово, инж. Динко Динев – 0884116443
 •          Управление, Анелия Милева – 0887401144;
 •          Управление, инж. Жанета Тенева, ръководител ЦПО – 0884116455.